خاتم سلیمان

 نانوا بده نانی ، زان لواش سلطانی

تاکسیا سوارم کن ، رایگان  ، و مجانی

باغبان بده سیبی ، پر کنم از آن جیبی

برزگر شبی بنما ، دعوتم به مهمانی

ای غنی بنه پولی ، زیر میز مسئولی

کار تو به راه افتد ، ور نه پشت در مانی

دادمن برس گیرد ، بازوان من جانی

 گنده گنده بستانم ، رشوه های پنهانی  

طالم خوش و اقبال ، بختیار افتاد است

کارگر بکن جانی ، هر قَدَر که بتوانی

خواهی ارشود راحت ، مردم ستمدیده

زرگرا بکش نقش ، خاتم سلیمانی

ای تو آگه از دردم ، دورِ تو همی گردم

سعی کن به پیش خلق ، عیب ما بپوشانی

« رایتا » تو گر داری خوف روز رستاخیز

خون خوران چون قارون جان دهد به آسانی

                                                           
شعر از : رایت اله عبادی منامن 10/7/76

/ 1 نظر / 8 بازدید
هموطن

آفرین بر امیرحسین عزیز با اون نقاشی های زیبا یش