یک سال دیگر کوچکتر شدیم یا بزرگتر

یک سال دیگر گذشت . . .

یک سالی که عده ای بزرگ شدند.

یک سالی که عده زیادی کوچک شدند.

بزرگ شدند نه از نظر سنی، بلکه از لحاظ بلوغ عقلی و اجتماعی و . . .!

بزرگ شدند از جنبه انسان بودن و دست هم بودن و سایه بان هم بودن و دوستدار هم بودن!

این بزرگ شدن چه ذوق و شوق و افتخاری دارد!

امّا متاسفانه عده زیادمان نه تنها بزرگ نشدیم که هیچ!!!

بلکه کوچکتر و حقیرتر هم شدیم!!!

خیلیامون کوچک و کوچکتر شدیم از لحاظ بلوغ عقلی و اجتماعی و . . .!!!

خیلیامون حقیر و حقیرتر شدیم از جنبه انسان بودن!!!

به جای دست گیری، مچ گیری کردیم! به جای سایه بان شدن، سایه هم شدیم!!!

به جای دوست بودن، دشمن هم شدیم!!!

باشد که انشاء الله سال 94 را با خوشی و خرمی شروع کنیم و در پایان 94 همچون دیگران بزرگ و بزرگتر شویم.

و به جای غرور و کبر بر رفتار و کردار خود، دیگران بر ما افتخار کنند.

/ 0 نظر / 26 بازدید