منم کوروش شهریار روشنایی ها

من یاور یقین وعدالتم

من زندگی ها خواهم ساخت

خوشی های بسیار خواهم
آورد

و ملتم را سر بلند ساحت
زمین خواهم کرد

زیرا شادمانی او
،شادمانی من است
.

من از آواز گندم به بوی
نان رسیده ام

از طعم نان به زینت
زندگی،

رفتن آرام رود راز
کار وکرامت کبریاست
.

من از وزیدن باد به عطر
سخاوت رسیده ام

و از سایه سار سخاوت
به سکوت،

که تنها به وقت عدالت
از آسمان سخن می گویم
.

من کوروشم

کوه بران بادیه ها
،کماندار پارسوماش و پیشوای مردمان بزرگ
.

هم بدین پندار شریف است
که فرمان دادم

تا باغ های بی کرانه
بیارایند،بهشت ها بسازند،پروانه وآهو و پرنده را پاس بدارن
د.

زیرا زمینو هر چه
در اوست گرامی من است

و من این کلام مقدس را
به آیندگان نیامده خواهم رساند
.

شما نیز یاور مردمان و
عاشق عدالت باشید
.

این سخن من است

نجات دهنده بابل و
پادشاه پارسوماش

منم که جباران را به
خاموشی وستم بران را به آزادی تمام خواسته ام

درندگان را به دورترین دا
منه ها رانده ام و مغلوبان را محبت کرده ام

و مردمانم را بر سریر
ستاره نشانده ام
.

پادشاه پارسیان
وکماندار آریاییان منم

که به بالین فرودستان شب
زده شتافته ام

من شفا آور خستگان
زمبنم

شوشیانا و
اورشلیم را من پی افکنده ام

اورازان و پرشیا را من
پی افکنده ام

من فرمان دادم تا تباهی و
بیداد را از دیار آدمیان برانند تا بلا بمیرد

بیم و گرسنگی بمیرد،جنگ و
جهالت بمیرد،دیو و درنده بمیرد
.

من کوروش پسر ماندانا و
کمبوجیه با شما سخن می گویم

مرغاب منزل نخستین من
است،مرغاب منزل آخرین من است
.

بابل به دست من افتاد

و چون به بابل
شدیم سربازان و پارسیان خویش را گفتم
:

 

دست به هیچ دامنی دراز
نکنید

زنان و کودکان در
پناه منند،پیران و پی بریدگان در پناه منند

خاموشان و خستگان در
پناه منند،شکست خوردگان و خاموشان در پناه منند
.

سلوک سربازان من سلوک
پارسیان سرزمین من است

و ما برای آزادی مردمان
آمده ایم

تباهی و تیرگی از ما
نیست،وحشت و شقاوت از ما نیست

تازیانه و تجاوز از
ما نیست،غیظ . غرامت از ما نیست

ما رسولان امان و
آسودگی هستیم. ما آورندگان آزادی مردمان هستیم

تنها ترانه و شادمانی باشد
همین و دیگر هیچ
!

این فرمان من و فرمان
فرشتگان زمین است
.

من یاور مردمان و پیام آور
محبتم

پرودگار بزرگم چنین
گفته،چنین خواسته،چنین کرده است

او یاور من است و
چنینم گفت که دست تو را باز گرفته ام

تا دوال از کمر
ظالمان و گره از کار فرو بستگان بگشایی

درها به روی تو باز
است ودروازه ها به روی تو باز
.

من کلید همه درها
و دروازه ها را به تو خواهم سپرد

من پیشاپیش تو کوه ها و
دره ها را هموار خواهم کرد

قفل ها و کلون ها
را خواهم گشود و ستمگران را به ساحت سکوت خواهم راند
.

تو کمر بسته کلام من و
کبریای منی

ترا ان دم از دانایی
خویش آفریدم که هنوزت کلامی نیاموخته بودند

تو پناه بی پایان منتظران
و مولود برگزیده منی
.

 

ما نوادگان کورش بزرگ هستیم
آنکه میگفت من هستم کورش هخامنشی
آنکه نامش به نام نجات دهنده بشریت آمده است
آنکه لوح حقوق بشر را نوشت.
آنکه یهودیان را پس از فتح بابل،
از اسارت بابلیان در آورد
و آنان را در سرزمین های خود اسکان داد.
ما از نوادگان مهد فرهنگ و تمدن جهان،
امپراطوری پارس هستیم.
ما از نوادگان کورش هخامنشی هستیم
آنکه آرامگاهش در پاسارگاد است.
شاه شاهان ،شاه هخامنشی
آنکه آسوده خوابید
تا شاهان دیگر بیدار بمانند!
آنکه خود در کشتزار ها
چارمین بخش از یک ساعت را کشاورز میشد.
و چنین گفت کورش:
من کورش هستم شاه شاهان
شاه بزرگ،شاه دادگستر

/ 0 نظر / 42 بازدید