مهدی جان ما منتظران تو، عاشق غیبت توئیم!

گویند امروز آغاز امامت توست!

گویند تو در چنین روزی امامت را تحویل گرفتی!

گویند تو بعد از تحویل امامت از ترس ما آدما غیب شدی، به آسمان رفتی،
پیش خدا!

نه نه گویند همین جا هستی، پیش ما!

گویند تو ما را می بینی و ما تو را درک نمی کنیم!

گویند تو هر کار ما را می بینی و می شنوی!

گویند از کارهای خوب ما شادمانی و از کارهای بد ما نالانی! پس گویم که
تو چقدر نالان و مظلومی!

گویم تو حتماً از سایه ات هم می ترسی!

گویم که تو چطور با وجود حس بوی گند ما باز در کنار مایی!

گویند تو ناظری و آگاه!

گویند کاش پروانه بودیم و دور تو می چرخیدیم، گویم که آبروی پروانه را
نبریم!

گویند کاش مورچه بودیم و زیر پایت را با دانه های سبز می گسترانیدیم،
گویم که مورچه ها را آزار ندهید!

گویند تو آفتابی و مهتاب و بر ما روشنایی می دهی!

گویند تو ابری و باران و بر ما نشاط و سرسبزی می آوری!

گویند تو امامی و سایه سار و رحمتت بر سر ماست!

دعا می کنیم که تو بیایی  جهان
گلستان شود!

ولی شادمان و خرسندیم که هنوز نیامده ای!

شنبه را جمعه می کنیم تا شاید بیایی ولی جمعه ها توی تعطیلی و تفریح
هستیم!

نمی دانیم چنین روزی را جشن بگیریم یا عزا!

جشن امامت تو!

یا عزای غیبتت از ترس ماها!

تو را همه چیز و همه کس خودمان می دانیم جز امامان!

تو را خدا می دانیم چرا که در زمان مشکلات حلش می کنی!

تو را دکتر می خوانیم چرا که به وقت مریضی علاج و درمانش می کنی!

تو را امام نمی دانیم چرا که امامت تو شیعه حقیقی را می طلب!

چرا که شیعه بودن کاریست بسیار سخت و دشوار!

چرا که ظهور تو تمامی کارها و اعمال ما را بر ملا می سازد و ما را رسوا
می کند!

پس چه خوبست که تو در غیبت باشی و ما منتظران همه کاره تو!

امّا باز تو هستی که این همه مهربان و رئوفی، که دست پر بارت را سایه
سار ما نموده ای تا گزندی بر ما نرسد.

مهدی جان تو دعا کن برای ما

/ 3 نظر / 7 بازدید
مظفری سید رضا

انتظار، انسان سست ایمان را افسرده و منحرف میکنه، باید با تقویت ایمانمون در زمان غیبت منجی و انتظار فرج، در جهت صراط مستقیم حرکت کنیم