عکسی که می تونه بالاتر از بسم الله قرار بگیرد

دخترکی با کفشهای رنگارنگ

دخترکی با خنده های معنی دار

دخترکی روستای معصوم

آری دخترک نشانه عشق است و نشانه صداقت

نشانه مرگ آدمیت و نابودی انسانیت

آری عکس ساده روستایی است

آری خنده های او به من و توست

آی انسانها بیدارید یا مرده

آی انسانها در اینجا دختری با کفشهای رنگارنگ تو را می خواند

آری ما هم با دیدن عکس آن طفل روستایی می خندیم و ساز و رقص خوشحالی میزنیم

ولی این خنده به من و توست

خنده او از تمامی اشکها خبر می دهد

خنده او از نابودی انسانیت خبر می دهد

آی انسان چشم باز کن و ببین در کنارت چه کسانی و چگونه زندگی می کنند.

دخترکی با لبخند های شیرینش

زندگی کردن را به ما یاد می دهد

شادی را به ما درس می دهد

عالم کودکی را به تصویر می کشد

دخترک با کفشهایش

دوگانگی و عدالت دنیا را به تصویر می کشد

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم من نمی خندم اگر بادکنک می ترکد و نمی خندم اگر فلسفه ای ماه را نصف می کند