37 درد و عیب از نظر صادق هدایت

1-اکثر ما ایرانی ها تخیل را به تفکر ترجیح می دهیم.... 2-اکثر مردم ما در هر شرایطی منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می دهیم.3-با طناب مفت حاضریم خود را دار بزنیم.4-به بدبینی بیش از خوش بینی تمایل داریم.5-بیشتر نواقص را می بینیم اما در رفع انها هیچ اقدامی نمی کنیم.6-در هر کاری اظهار فضل می کنیم ولی از گفتن نمی دانم شرم داریم.7-کلمه من را بیش از ما به کار می بریم.8-غالبا مهارت را به دانش ترجیح می دهیم.9-بیشتر در گذشته به سر می بریم تا جایی که اینده را فراموش می کنیم.10-از دوراندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل بحران هستیم.11-عقب افتادگی مان را به گردن دیگران و توطئه انها می اندازیم،ولی برای جبران ان قدمی بر نمی داریم.12-دائما دیگران را نصیحت می کنیم،ولی خودمان هرگز به انها عمل نمی کنیم.13-همیشه اخرین تصمیم را در دقیقه 90 می گیریم.14-غربی ها دانشمند و فیلسوف پرورش داده اند،ولی ما شاعر و فقیه!15-زمانی که ما مشغول کیمیا گری بودیم غربی ها علم شیمی را گسترش دادند.16-زمانی که ما با رمل و اسطرلاب مشغول کشف احوال کواکب بودیم غربی ها علم نجوم را بنا نهادند.17-هنگامی که به هدف مان نمی رسیم،ان را به حساب سرنوشت و قسمت و بد بیاری می گذاریم،ولی هرگز به تجزیه تحلیل علل ان نمی پردازیم.18-غربی ها اطلاعات متعارف خود را روی شبکه اینترنت در دسترس عموم قرار می دهند،ولی ما انها را برداشته و از همکارمان پنهان می کنیم.19-مرده هایمان را بیشتر از زنده هایمان احترام می گذاریم.20-غربی ها و بعضا دشمنان ما،ما را بهتر از خودمان می شناسند.21-در ایران کوزه گر از کوزه شکسته اب می خورد.22-فکر می کنیم با صدقه دادن خود را در مقابل اقدامات نابخردانه خود بیمه می کنیم.23-برای تصمیم گیری بعد از تمام بررسی های ممکن اخر کار استخاره می کنیم.24-همیشه برای ما مرغ همسایه غاز است.25-به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم که کسی که عیب ما را می گوید بدخواه ماست.26-چشم دیدن افراد برتر از خودمان را نداریم.27-به هنگام مدیریت در یک سازمان زور را به درایت ترجیح می دهیم.28-وقتی پای استدلالمان می لنگد با فریاد می خواهیم طرف مقابل را قانع کنیم.29-در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند،به جای اینکه به انها احترام بگذارند.30-اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت.31-اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم.32-تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است.33-غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند.34-اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی،کابل کشی و غیره صد ها جای ان را خراب می کنیم.35-وعده دادن و عمل نکردن به ان یک عادت عمومی برای همه ما شده است.36-قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از ان حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم.37-شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم
/ 1 نظر / 10 بازدید